Wat is de Atoompool

Wat is de Atoompool?

De Atoompool (voluit: Vereniging Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's) is een vereniging. Het doel van de Atoompool is het direct of indirect verzekeren van kerninstallaties zoals gedefinieerd in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO). De leden/verzekeraars van de Atoompool hebben volmacht verleend aan de B.V. Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's om namens hen (voor gemeenschappelijke rekening) het risico te accepteren van Nederlandse en buitenlandse nucleaire installaties. Momenteel zijn er 10 Nederlandse verzekeraars lid van de Nederlandse Atoompool.

Waarom is er een Atoompool nodig?

Nucleaire installaties zijn moeilijk verzekerbaar in de reguliere verzekeringsmarkt. Schades als gevolg van atoomkernreacties zijn in veel polisvoorwaarden uitgesloten van dekking. Dit vindt zijn oorzaak in twee factoren:

  1. De Atoompool heeft een van de standaard afwijkend aansprakelijkheidsregime. Dit is deels ontleend aan internationale verdragen. Voor de Nederlandse situatie geldt het Verdrag van Parijs (Paris Convention 1960). Dit verdrag is van toepassing in 14 West-Europese landen, en stelt dat de exploitant van de installatie (risico)aansprakelijkheid heeft voor schade die veroorzaakt is door deze installatie als gevolg van een nucleair incident. Compensatie kan alleen geclaimd worden bij de exploitant of zijn verzekeraar. De exploitant is verplicht om financiële zekerheid te stellen. Deze verplichting is gelimiteerd is en wordt in Nederland ingevuld door een (nucleaire) aansprakelijkheidsverzekering. Voor de Kerncentrale in Borssele is door het Ministerie van Financiën een limiet vastgesteld van € 1,2 miljard.
  2. Het aantal nucleaire objecten in de wereld is gering. Het gevolg is dat de kennis in de reguliere verzekeringsmarkt beperkt is, die noodzakelijk is bij het verzekeren van  kerninstallaties. Daarnaast gaat het om technisch en organisatorisch complexe activiteiten. Daarom is een bijzonder systeem van verzekeren tot stand gekomen, het zogenaamde Interpooling systeem. In dit systeem werken Atoompools uit 26 landen samen bij onderlinge risicodeling en het gemeenschappelijk onderhouden en uitwisselen van kennis.

Naast de aansprakelijkheid van de nucleaire installatie, is het via de Atoompool ook mogelijk om de aansprakelijkheid van transporten van radioactief materiaal te verzekeren. Tevens is het mogelijk de materiële schade van nucleaire installaties te verzekeren, inclusief de roerende en onroerende zaken die zich op het terrein van de installatie bevinden.

Hoe werkt dat herverzekeren van nucleaire risico’s?

De Nederlandse Atoompool is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aansprakelijkheid van nucleaire installaties in Nederland. Dit zijn:

  • / Kerncentrale in Borssele (KCB)
  • / COVRA (Centrale opslag van Radioactief Afval) in Vlissingen
  • / Nuclear Research Group (Kerncentrale met productie van radio-isotopen) in Petten
  • / Reactor Instituut Delft (onderzoeksreactor van TU Delft) 
  • / Urenco (fabriek voor verrijking van Uranium) in Almelo

Alle installaties kennen een door het Ministerie van Financiën vastgestelde minimaal te verzekeren polislimiet. De Nederlandse Pool maakt deel uit van de Vereende en stelt (samen met de makelaar) de voorwaarden vast. De Atoompool stelt ook de premie vast. De deelnemers van de Atoompool brengen elk een jaarlijkse financiële capaciteit samen. Op dit moment bedraagt deze capaciteit voor aansprakelijkheid van binnenlandse nucleaire installaties circa € 26 miljoen euro. Deze capaciteit is voor geen van de genoemde installaties toereikend. Daarom wordt een beroep gedaan op de eerdergenoemde 'buitenlandse pools'. Zo zijn bijvoorbeeld bij de Aansprakelijkheidspolis van Kerncentrale in Borssele 26 pools betrokken met daarachter ruim 300 individuele verzekeraars. Op haar beurt treedt de Nederlandse Atoompool ook als herverzekeraar op van buitenlandse nucleaire installaties. Naast een optimale risicospreiding levert het stelsel veel ervaring en expertise op, die gedurende meer dan 60 jaar is opgebouwd. Deze ervaring en expertise in zowel ‘underwriting’ als ‘engineering’ wordt gedeeld tussen alle pools ten bate van verzekerden en slachtoffers van een nucleair incident. 

Vragen over schade na een nucleair incident?

Meer informatie over schade na een nucleair incident vindt u hier.