Schade na een nucleair incident

Doet zich een nucleair incident voor? Dan heeft u wellicht vragen over de afhandeling van schade die is ontstaan. Op deze pagina informeren wij u zo uitgebreid mogelijk over schade na een nucleair incident en wat u moet doen.

Verschillende partijen informeren in geval van een kernramp of kernongeval

In geval van een nucleair incident zijn er in Nederland meerdere partijen die de informatievoorziening op zich nemen. De Atoompool publiceert in geval van een nucleair incident op dit deel van de website links naar de verschillende partijen die de informatievoorziening verzorgen. In geval van een grootschalig incident activeert de Atoompool een callcenter. Het callcenter richt zich op het geven van informatie en verzamelt binnenkomende schadeclaims voor de Atoompool. Vindt er een grootschalig nucleair incident plaats, dan vindt u het telefoonnummer van dit callcenter op deze pagina.

Wat is de Atoompool?

De Atoompool (voluit: Vereniging Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's) is een vereniging die als doel heeft het verzekeren, direct of indirect, van kerninstallaties zoals gedefinieerd in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO). De leden/verzekeraars van de Atoompool hebben volmacht verleend aan de B.V. Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico’s om namens hen (voor gemeenschappelijke rekening) het risico te accepteren van Nederlandse en buitenlandse nucleaire installaties. Momenteel zijn er 10 Nederlandse verzekeraars lid van de Nederlandse Atoompool.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

De Atoompool geeft een Aansprakelijkheidspolis af aan Nederlandse exploitanten. In principe geeft deze polis dekking voor alle (aansprakelijkheids)schade welke in het Verdrag van Parijs en de hiervan afgeleide WAKO zijn benoemd. Op grond van de wettekst:

  • / Elke schade toegebracht aan personen (letsel of overlijden)
  • / Elke schade toegebracht aan zaken of vermogen
  • / Evenals de economische gevolgschade van de hier boven genoemde schades
  • / Herstel van schade aan natuur en milieu

Voor personenschade geldt een wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar, voor de overige schades geldt een verjaringstermijn van 10 jaar.

Wie bepaalt wanneer er wordt uitgekeerd?

De Atoompool is in zijn hoedanigheid van verzekeraar verantwoordelijk voor de schadebehandeling bij de nucleaire installaties. Schadebehandeling vindt plaats volgens de regels en normen zoals die binnen Nederland gelden. Om schadebehandeling goed te kunnen uitvoeren heeft de Atoompool een specifiek schaderegistratie- en behandelingssysteem beschikbaar. Als het nodig is dan kan snel worden opgeschaald om aan de vraag naar (grote) schadebehandelingscapaciteit te kunnen voldoen

Waar kunnen slachtoffers zich melden, in geval van een nucleair ongeval?

In geval van schade kunnen slachtoffers zich melden bij de Atoompool, of bij de exploitant waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Bij een grootschalig ongeval met veel schadelijdende partijen zal een callcenter geactiveerd worden. Het callcenter zal naast het verstrekken van informatie er ook voor zorgen dat claims worden doorgeleid naar de Atoompool. Na een ongeval zal op diverse websites (Atoompool, Verbond van Verzekeraars, Exploitant, Ministerie van Financiën) informatie beschikbaar zijn over de wijze waarop een schade het best en het snelst aangemeld kan worden.

Zit er een maximum aan de uit te keren schade?

De polis die door de Atoompool wordt afgegeven kent een maximum. Boven de polislimiet treedt het Verdrag van Brussel in werking. Daarboven vindt (gedeeltelijke) compensatie plaats via fondsen van de Nederlandse overheid.

Lees meer over de Atoompool.