veel gestelde vragen

Wat is de Atoompool?

De Atoompool (voluit: Vereniging Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's) is een vereniging die ten doel heeft het verzekeren, direct of indirect, van kerninstallaties zoals gedefinieerd in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO). De leden/verzekeraars van de Vereniging hebben volmacht verleend aan de B.V. Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico’s om namens hen (voor gemeenschappelijke rekening) het risico te accepteren van Nederlandse en buitenlandse nucleaire installaties.

Wie zitten er achter de Atoompool?

Per 1 januari 2017 zijn de volgende verzekeraars lid (en risicodrager van de Atoompool):

ACHMEA Schadeverzekering N.V.                                         

AEGON Schadeverzekering                                      

ALLIANZ Nederland Schadeverzekeringen N.V.                                             

ASR Verzekeringen                                      

DELTA LLOYD Schadeverzekering N.V.                                 

GENERALI Schadeverzekering Mij. N.V.                                             

GOUDSE Schadeverzekeringen N.V.                                    

HDI Verzekeringen N.V.                                             

KLAVERBLAD Schadeverzekering. Mij. N.V.                                      

NATIONALE-NEDERLANDEN N.V.                                          

REAAL Schadeverzekeringen N.V.                                         

UNIVE verzekeringen                                  

Waarom is er een Atoompool nodig?

Nucleaire risico’s zijn moeilijk verzekerbaar in de conventionele verzekeringsmarkt. Dat vindt zijn oorzaak in een tweetal factoren.

/ Zo is er sprake van een van de standaard afwijkend aansprakelijkheidsregime, dat deels is ontleend aan Internationale Verdragen. Voor de Nederlandse situatie geldt het Verdrag van Parijs(Paris convention) (1960). Deze is van toepassing in 14 West-Europese staten. Dit Verdrag stelt dat de exploitant van de installatie (risico) aansprakelijk is voor schade welke veroorzaakt is door deze installatie. Compensatie kan alleen geclaimd worden bij de exploitant of zijn verzekeraar. De exploitant is verplicht om financiële zekerheid te stellen. Deze verplichting , die overigens gelimiteerd is, wordt in Nederland ingevuld door een (nucleaire) aansprakelijkheidsverzekering. Voor de Kerncentrale in Borssele is door het Ministerie van Financiën een limiet vastgesteld van € 1,2 miljard.

/ Het aantal nucleaire objecten in de wereld is gering. Het gevolg is dat in de ‘normale’ verzekeringsmarkt de kennis beperkt is. Dit gekoppeld aan het feit dathet technisch en organisatorisch complexe activiteiten betreft, verklaart het feit dat een bijzonder systeem van verzekeren tot stand is gekomen, het zogenaamde Interpooling systeem. In dit systeem werken Atoompools uit 26 landen samen bij onderlinge risicodeling en gemeenschappelijk onderhouden en uitwisselen van kennis.

Hoe werkt dat herverzekeren van nucleaire risico’s?

De Nederlandse Atoompool is verantwoordelijk voor het verzekeren van de aansprakelijkheid van nucleaire installaties in Nederland. Het betreft: de Kerncentrale in Borssele (KCB), COVRA (Centrale opslag van Radioactief Afval) in Vlissingen, Nuclear Research Group (Kerncentrale met productie van radio-isotopen) in Petten, Reactor Instituut Delft (onderzoeksreactor van TU Delft) en Urenco (fabriek voor verrijking van Uranium) in Almelo. De Nederlandse Pool, organisatorisch ingebed in Verzekeringsmaatschappij ‘de Vereende’ stelt (samen met de makelaar) de voorwaarden vast. De Atoompool stelt ook de premie vast. In het merendeel van bovengenoemde gevallen is de financiële capaciteit van de Atoompool niet toereikend. In die situaties wordt een beroep gedaan op meerdere van de eerdergenoemde ‘buitenlandse pool’. Zo zijn bijvoorbeeld bij de Aansprakelijkheidspolis van KCB 26 pools betrokken met daarachter ruim 300 individuele verzekeraars. Naast een optimale risicospreiding levert het stelsel veel ervaring en expertise die gedurende het 60 jarig bestaan is opgebouwd. Deze ervaring en expertise in zowel ‘underwriting’ en ‘engineering’ wordt gedeeld tussen alle pools ten bate van verzekerden en slachtoffers van een nucleair incident.

Welke (soorten) schade keert de Atoompool aan wie uit?

De Atoompool geeft een Aansprakelijkheidspolis af aan Nederlandse exploitanten. In principe geeft deze polis dekking voor alle (aansprakelijkheids) schade welke in het Verdrag van Parijs en de hiervan afgeleide WAKO zijn benoemd. Op grond van de wettekst:

/ Elke schade toegebracht aan personen

/ Elke schade toegebracht aan zaken of vermogen

Voor beide schadesoorten geldt een verjaringstermijn van 10 jaar.

Wie bepaalt wanneer er wordt uitgekeerd?

De Atoompool is in zijn hoedanigheid van verzekeraar verantwoordelijk voor de Schadebehandeling bij de nucleaire installaties. Schadebehandeling vindt plaats volgens de regels en normen zoals die binnen Nederland gelden. Om schadebehandeling goed te kunnen uitvoeren heeft de Pool een specifiek schaderegistratie en schadebehandelingssysteem beschikbaar dat indien nodig snel opgeschaald kan worden om aan de vraag naar (grote) schadebehandelingscapaciteit te kunnen voldoen.

Waar moeten, in geval van een nucleair ongeval, slachtoffers zich melden?

In geval van schade kunnen slachtoffers zich melden bij de Atoompool , of bij de exploitant waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Bij een grootschalig ongeval met veel schadelijdende partijen zal een Callcentrum geactiveerd worden. Het Callcentrum zal naast het verstrekken van informatie er ook voor zorgen dat claims worden doorgeleid naar de Atoompool. Na een ongeval zal op diverse websites (Atoompool, Verbond van Verzekeraars, Exploitant, Ministerie van Financiën,…….) informatie beschikbaar zijn over de wijze waarop schade het best en het snelst aangemeld kan worden.

Zit er een maximum aan de uit te keren schade?

De polis die door de Atoompool wordt afgegeven kent een maximum. Boven de polislimiet treedt het Verdrag van Brussel in werking. Daarboven vindt (gedeeltelijke) compensatie plaats via fondsen van de Nederlandse overheid.