Veel gestelde vragen

Wat is de Atoompool?

De Atoompool (voluit: Vereniging Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's) is een vereniging. Het doel van de Atoompool is het direct of indirect verzekeren van kerninstallaties zoals gedefinieerd in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO). De leden/verzekeraars van de Atoompool hebben volmacht verleend aan de B.V. Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's om namens hen (voor gemeenschappelijke rekening) het risico te accepteren van Nederlandse en buitenlandse nucleaire installaties. Momenteel zijn er 10 Nederlandse verzekeraars lid van de Nederlandse Atoompool.

Wie zitten er achter de Atoompool?

Per 1 januari 2023 zijn de volgende verzekeraars lid (en risicodrager van de Atoompool):

 • / ACHMEA Schadeverzekering N.V.
 • / AEGON Schadeverzekering
 • / ALLIANZ Nederland Schadeverzekeringen N.V.
 • / ASR Schadeverzekering N.V.
 • / GOUDSE Schadeverzekeringen N.V.
 • / HDI Global SE
 • / KLAVERBLAD Schadeverzekering. Mij. N.V.
 • / MS Amlin Insurance SE
 • / NATIONALE-NEDERLANDEN Schadeverzekeringsmaatschappij N.V.
 • / N.V. UNIVE schade

Deze verzekeraars brengen tezamen capaciteit bijeen voor het verzekeren van nucleaire risico’s. De totale capaciteit voor aansprakelijkheid bedraagt in 2022 voor de binnenlandse installaties circa € 26 miljoen.                        

Waarom is er een Atoompool nodig?

Nucleaire installaties zijn moeilijk verzekerbaar in de reguliere verzekeringsmarkt. Schades als gevolg van atoomkernreacties zijn in veel polisvoorwaarden uitgesloten van dekking. Dat vindt zijn oorzaak in een tweetal factoren.

 1. Er is sprake van een afwijkend aansprakelijkheidsregime, dat deels is ontleend aan Internationale Verdragen. Voor de Nederlandse situatie geldt het Verdrag van Parijs (Paris Convention 1960). Dit verdrag is van toepassing in 14 West-Europese landen, en stelt dat de exploitant van de installatie (risico-)aansprakelijk is voor schade die veroorzaakt is door deze installatie als gevolg van een nucleair incident. Compensatie kan alleen geclaimd worden bij de exploitant of zijn verzekeraar. De exploitant is verplicht om financiële zekerheid te stellen. Deze verplichting, die overigens gelimiteerd is, wordt in Nederland ingevuld door een (nucleaire) aansprakelijkheidsverzekering. Voor de Kerncentrale in Borssele is door het Ministerie van Financiën een limiet vastgesteld van €1,2 miljard.
 2. Het aantal nucleaire objecten in de wereld is gering. Het gevolg is dat in de reguliere verzekeringsmarkt de kennis, die noodzakelijk is bij het verzekeren van kerninstallaties, beperkt is. Dit gekoppeld aan het feit dat het technisch en organisatorisch complexe activiteiten betreft, verklaart dat een bijzonder systeem van verzekeren tot stand is gekomen, het zogenaamde Interpooling systeem. In dit systeem werken Atoompools uit 26 landen samen bij onderlinge risicodeling en het gemeenschappelijk onderhouden en uitwisselen van kennis.

Naast de aansprakelijkheid van de nucleaire installatie, is het via de Atoompool ook mogelijk om de aansprakelijkheid van transporten van radioactief materiaal te verzekeren. Tevens is het mogelijk de materiële schade van nucleaire installaties te verzekeren, inclusief de roerende en onroerende zaken die zich op het terrein van de installatie bevinden.

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

De Atoompool geeft een Aansprakelijkheidspolis af aan Nederlandse exploitanten. In principe geeft deze polis dekking voor alle (aansprakelijkheids)schade die in het Verdrag van Parijs en de hiervan afgeleide WAKO zijn benoemd. Op grond van de wettekst:

 • / Elke schade toegebracht aan personen (letsel of overlijden).
 • / Elke schade toegebracht aan zaken of vermogen.
 • / Evenals de economische gevolgschade van de hier boven genoemde schades.
 • / Herstel van schade aan natuur en milieu.

Voor personenschade geldt een wettelijke verjaringstermijn van 30 jaar, voor de overige schades geldt een verjaringstermijn van 10 jaar.

Wie bepaalt wat er wordt uitgekeerd?

De Atoompool is in haar hoedanigheid van verzekeraar verantwoordelijk voor de schadebehandeling bij de nucleaire installaties. Schadebehandeling vindt plaats volgens de regels en normen zoals die binnen Nederland gelden. Om schadebehandeling goed te kunnen uitvoeren heeft de Atoompool een specifiek schaderegistratie- en behandelingssysteem beschikbaar. Als het nodig is dan kan snel worden opgeschaald om aan de vraag naar (grote) schadebehandelingscapaciteit te kunnen voldoen

Waar kunnen slachtoffers zich melden, in geval van een nucleair ongeval?

In geval van schade kunnen slachtoffers zich melden bij de Atoompool, of bij de exploitant waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Bij een grootschalig ongeval met veel schadelijdende partijen zal een callcenter geactiveerd worden. Het callcenter zal naast het verstrekken van informatie er ook voor zorgen dat claims worden doorgeleid naar de Atoompool. Na een ongeval zal op diverse websites (Atoompool, Verbond van Verzekeraars, Exploitant, Ministerie van Financiën) informatie beschikbaar zijn over de wijze waarop een schade het best en het snelst aangemeld kan worden.

Zit er een maximum aan de uit te keren schade?

De polis die door de Atoompool wordt afgegeven kent een maximum. Boven de polislimiet treedt het Verdrag van Brussel in werking. Daarboven vindt (gedeeltelijke) compensatie plaats via fondsen van de Nederlandse overheid.