Privacy Statement

Hier vindt u informatie over:

 1. Het privacy statement van de Atoompool
 2. Wie verantwoordelijk is voor uw gegevens
 3. Welke gegevens wij verwerken en waarom
 4. Verstrekking van uw gegevens aan anderen
 5. Raadpleging databank Stichting CIS
 6. Fraudebestrijding, gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek
 7. Uw rechten: verzoeken om inzage, correctie en verwijdering, beperking, bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid
 8. Klachtrecht
 9. Overige informatie
 10. Het gebruik van deze site

1/ Het privacy statement

In dit privacy statement leest u welke gegevens de Atoompool van u verwerkt en waarom.

De Atoompool verwerkt uw gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. In deze Gedragscode zijn de regels van de AVG specifiek uitgewerkt voor verzekeraars. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de website van het Verbond van Verzekeraars.

Hier kunt u de volledige tekst van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars  nalezen.

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die de Atoompool verwerkt van (potentiële) klanten, aansprakelijken, getuigen en andere personen die betrokken zijn bij de uitoefening van onze werkzaamheden en van gebruikers van haar website.

2/ Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's gevestigd aan de Handelskade 49 (2288 BA) in Rijswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die in dit privacy statement beschreven zijn.

De Atoompool respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarom hebben wij een functionaris benoemd die zich bezighoudt met de bescherming van persoonsgegevens. Dit is de Data Protection Officer. De Data Protection Officer ziet erop toe dat de verwerking in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Eventuele vragen over de verwerking van uw gegevens kunt u stellen via het e-mailadres [email protected].

Ook heeft de Atoompool adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, opleiding van medewerkers en beveiliging van de systemen.

3/ Welke gegevens wij verwerken en waarom

Wij verwerken de door u verstrekte gegevens voor:

 • / Beoordeling en behandeling van schades als gevolg van nucleaire ongevallenschaden conform onder andere de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (WAKO) en het Verdrag van Parijs
 • / Het voorkomen en bestrijden van fraude
 • / Statistische analyses
 • / Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Rechtsgrond
Deze verwerkingen zijn gebaseerd op artikel 6 en artikel 9 AVG.

Uitgangspunt bij de verwerking is dat de persoonsgegevens correct, toereikend, ter zake dienend en noodzakelijk voor het doel zijn. Het is uw verantwoordelijkheid om de correcte gegevens te verstrekken en ons te informeren over eventuele wijzigingen.

Bewaartermijnen

De Atoompool verwerkt en bewaart  uw persoonsgegevens  met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen. De Atoompool neemt hierbij de basisprincipes van artikel 5 AVG in acht maar ook de vereisten zoals vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek artikel 2:10 BW (debiteuren- en crediteurenadministratie), artikel 52 Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr), artikel 3:310 BW (absolute verjaringstermijn). Hoe lang gegevens bewaard worden hangt dus af van onder meer de wet, de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. Dit is vastgelegd in het beleid bewaartermijnen. Voor meer informatie over specifieke bewaartermijnen kunt u contact met ons opnemen.

Welke gegevens
Wij verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens zoals uw IBAN-nummer, kenteken, KvK-nummer, schadevrije jaren en indien nodig gezondheidsgegevens.

Soms hebben wij vanuit de aard van de dienstverlening bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid in verband met de uitvoering van onze werkzaamheden.  Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan zal altijd eerst uw toestemming worden gevraagd. Wij moeten dan aan u aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft.

Van tijd tot tijd winnen wij naast de informatie die wij van u krijgen, ook informatie in bij externe bronnen. Dit kunnen openbaar toegankelijke bronnen zijn zoals overheidsdatabases of andere bronnen in het publieke domein, zoals de Kamer van Koophandel en de RDW.

4/ Verstrekking van uw gegevens aan derden

Soms schakelt de Atoompool bij de uitvoering van haar dienstverlening andere partijen in, zoals medisch adviseurs, letselschade experts, onderzoeksbureaus, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners. Wanneer deze partijen uw gegevens verwerken, dan treft de Atoompool de vereiste technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de gegevens uitsluitend verwerkt worden voor zover dat noodzakelijk is. Deze partijen verwerken uw gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uw gegevens kunnen ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. De Atoompool neemt in dergelijke gevallen passende maatregelen  die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Als de Atoompool daartoe wettelijk verplicht is, dan worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties, zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook kunnen gegevens verstrekt worden aan zakelijke partners, zoals assurantieadviseurs of herverzekeraars.

5/ Databank Stichting CIS

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico-, fraude- en schadebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Borderwijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is om risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

6/ Fraudebestrijding, gebeurtenissenadministratie en persoonlijk onderzoek

Wij verwerken uw gegevens ook om fraude te bestrijden en de integriteit van de financiële sector te waarborgen. Dit is in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie en andere financiële instellingen.

In dit geval kan er sprake zijn van gebeurtenissen die speciale aandacht vragen en daarom worden opgenomen in een gebeurtenissenadministratie. Wij verwerken hierbij uw contactgegevens en gegevens met betrekking tot (verondersteld) onrechtmatige of strafbare gedrag.

Hierbij houden wij ons daarbij aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Indien wij een redelijk vermoeden van fraude of andere vormen van oneigenlijk gebruik van onze producten of diensten hebben, kunnen wij een persoonlijk onderzoek instellen. Wij schakelen dan een onderzoeksbureau in. Hierbij volgens wij de regels uit de “Gedragscode persoonlijk onderzoek”.

7/ Uw rechten

Verzoeken om inzage, correctie en verwijdering, beperking, bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om inzage, correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken. Ook heeft u het recht om bezwaar tegen de verwerking te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot uitoefening van één of meer van uw rechten sturen aan:

De Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's

t.a.v. Data Protection Officer
Postbus 1074
2280 CB Rijswijk
of per e-mail naar [email protected]

Vergeet geen kopie, scan of foto van uw legitimatiebewijs bij te voegen. Wij moeten namelijk uw identiteit controleren. Na inzage vernietigen wij dit bestand direct.

Wij zullen uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de voorwaarden en uitzonderingen van de AVG en de UAVG met betrekking tot het door u ingeroepen recht. Wij zullen u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekken van toestemming
Mocht u toestemming gegeven hebben voor de verwerking, dan heeft u het recht deze toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat als u uw toestemming intrekt u geen gebruik meer kunt maken van onze producten/diensten.

8/ Klachtrecht

Heeft u klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u deze indienen bij

de Vereende
t.a.v. Data Protection Officer
Postbus 1074
2280 CB Rijswijk

of per e-mail naar [email protected]

U kunt uw klacht ook sturen aan het klachtenbureau. Hier treft u deze gegevens aan:

https://vereende.nl/klachten

U kunt tenslotte ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie hierover.

9/ Overige informatie

Alle informatie op deze site kan zonder voorafgaande aankondiging door de Atoompool worden gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen wanneer u onze site bezoekt.

De Atoompool kan niet garanderen, dat de op de site vermelde hyperlinks (nog) juist zullen zijn wanneer zij worden geraadpleegd. De Atoompool aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van sites waarnaar, al dan niet via hyperlinks, wordt verwezen.

Wilt u op de hoogte blijven van onze producten, diensten en relevante ontwikkelingen en onze nieuwsbrief ontvangen? Onderaan elke pagina op onze website staat een knop met ‘Ontvang onze nieuwsbrief’. Hier kunt u zich inschrijven en aangeven over welke onderwerpen u artikelen wilt ontvangen.

Wilt u zich afmelden voor de nieuwsbrief? Dat kunt u eenvoudig doen door onderaan in de nieuwsbrief op de link ‘Afmelden’ te klikken.

10/ Het gebruik van deze site

Wij hebben passende maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van onze site te beveiligen en om misbruik te voorkomen. Alle personen die van uw gegevens kennis kunnen nemen hebben een geheimhoudingsplicht. Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen, kunnen bezoekersgegevens verzameld en opgeslagen worden om de gebruikersvriendelijkheid van onze site te bevorderen. Het is ook mogelijk dat kleine tekstbestanden, zgn. ‘cookies’ naar uw computer worden gestuurd ter vergemakkelijking van de communicatie via het elektronische communicatienetwerk. Zie hiervoor onze Cookie Policy.

3-Jaarlijks of zoveel eerder als nodig is wordt beoordeeld of deze regeling als gevolg van veranderde inzichten en/of wet- of regelgeving aangepast moet worden.

 

Privacy statement AP v3.3 / april  2023