Schade na een nucleair incident

Doet zich een nucleair incident voor? Dan heeft u wellicht vragen over de afhandeling van schade die is ontstaan. Op deze pagina informeren wij u zo uitbereid mogelijk over schade na een nucleair incident en wat u moet doen.

Verschillende partijen informeren in geval van een kernramp of kernongeval

In geval van een nucleair incident zijn er in Nederland meerdere partijen die de informatievoorziening op zich nemen. De Atoompool publiceert in geval van een nucleair incident op dit deel van de website links naar de verschillende partijen die de informatievoorziening verzorgen. In geval van een grootschalig incident activeert de Atoompool een callcentrum. Het callcentrum richt zich op het geven van informatie en verzamelt binnenkomende schadeclaims voor de Atoompool. Vindt er een grootschalig nucleair incident plaats, dan vindt u het telefoonnummer van dit callcentrum op deze pagina.

Wat is de Atoompool?

De Atoompool (voluit: Vereniging Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico's) is een vereniging die als doel heeft het verzekeren, direct of indirect, van kerninstallaties zoals gedefinieerd in de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (WAKO). De leden/verzekeraars van de Atoompool hebben volmacht verleend aan de B.V. Nederlandse Pool voor Verzekering van Atoomrisico’s om namens hen (voor gemeenschappelijke rekening) het risico te accepteren van Nederlandse en buitenlandse nucleaire installaties.

Welke (soorten) schade keert de Atoompool aan wie uit?

De Atoompool geeft een Aansprakelijkheidspolis af aan Nederlandse exploitanten van nucleaire installaties. In principe geeft deze polis dekking voor alle (aansprakelijkheids)schade welke in het Verdrag van Parijs en de hiervan afgeleide WAKO zijn benoemd. Op grond van de wettekst is dit:

  • / Elke schade toegebracht aan personen
  • / Elke schade toegebracht aan zaken of vermogen

Voor beide schadesoorten geldt (in de polis) een verjaringstermijn van 10 jaar.

Wie bepaalt wanneer er wordt uitgekeerd?

De Atoompool is in zijn hoedanigheid van verzekeraar verantwoordelijk voor de schadebehandeling bij de nucleaire installaties. Schadebehandeling vindt plaats volgens de regels en normen zoals die binnen Nederland gelden. Om schadebehandeling goed te kunnen uitvoeren heeft de Pool een specifiek schaderegistratie en schadebehandelingssysteem beschikbaar dat indien nodig snel opgeschaald kan worden om aan de vraag naar (grote) schadebehandelingscapaciteit te kunnen voldoen.

Waar moeten, in geval van een nucleair ongeval, slachtoffers zich melden?

In geval van schade door een nucleair incident kunnen slachtoffers zich melden bij de Atoompool, of bij de exploitant waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Bij een grootschalig incident met veel schadelijdende partijen zal een callcentrum geactiveerd worden. Het callcentrum zal naast het verstrekken van informatie er ook voor zorgen dat claims worden doorgeleid naar de Atoompool. Na een nucleair incident zal op diverse websites (Atoompool, Verbond van Verzekeraars en de Exploitant)informatie beschikbaar zijn over de wijze waarop schade het best en het snelst aangemeld kan worden.

Is er een maximum aan de uit te keren schade? 

De polis die door de Atoompool wordt afgegeven kent een maximum. Boven de polislimiet treedt het Verdrag van Brussel in werking. Daarboven vindt (gedeeltelijke) compensatie plaats via fondsen van de Nederlandse overheid.

Lees meer over de Atoompool.