Gezamenlijk beheren van risico

De vraag naar globaal denken

Vanaf 1960 zijn er internationale afspraken gemaakt over de wettelijke aansprakelijkheid van nucleaire installaties bij ongevallen met kernenergie. In Nederland is de Wet Aansprakelijkheid Kernongevallen (WAKO) opgesteld om hier uitvoering aan te geven. 

In Nederland hebben we 5 installaties die onder deze wet vallen en verzekerd moeten zijn. De meest bekende is de kerncentrale in Borssele. Omdat de schade bij een ongeval enorm groot kan zijn, zijn er over de hele wereld pools opgericht waarin verzekeraars zich verenigen om samen de risico’s te dragen en zo financiële zekerheid te kunnen bieden aan de exploitanten van de installaties.

De atoompool in ons land wordt beheerd door de Vereende. De partij bij uitstek waar kennis over buitengewone risico’s verenigd is en waar verzekeraars hun krachten op meerdere fronten bundelen om zekerheid voor de samenleving te waarborgen.

De vraag naar het wereldwijd delen van risico

Het bedrag dat nodig is voor uitkering in geval van schade is te groot voor de aangesloten Nederlandse verzekeraars. Daarom participeren alle pools ook in elkaar. In totaal zijn er wereldwijd 26 pools. In geval van Borssele is er bij al deze 26 pools kapitaal herverzekerd, hier zitten meer dan 300 verzekeraars achter.

De vraag naar goede afspraken

Behalve het feitelijke verzekeren van de centrales anticiperen de pools onderling ook op mogelijke incidenten. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat bij grensoverschrijdende ongevallen schades op de goede plek gemeld kunnen worden en door de juiste partijen worden afgehandeld. 

De pools maken gebruik van elkaars kennis. Onder meer op het gebied van veiligheid, onderhoud en inspectie. Het is immers belangrijk om de kans op incidenten zo laag mogelijk te houden.

Zekerheid voor de toekomst

Het is zaak in gesprek te blijven met elkaar over het aandeel dat we samen leveren, zodat de risico’s voor de exploitanten van installaties beheersbaar kunnen blijven, nu en in de toekomst.

Ons doel is om samen te werken aan een samenleving waarin een ding gewaarborgd is: zekerheid. Waarbij we met elkaar hopen dat de mogelijke scenario’s nooit werkelijkheid worden.

De Atoompool biedt voor de onvoorstelbare financiële gevolgen van incidenten met kernenergie de zekerheid waar de tijd om vraagt.